فهرست کتاب های مقطع 1-9 در APS

  • by

فهرست کتاب های سال اول (2019- 2020)

موضوع عنوان انتشار دهنده
1 کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 1 Hodder Edu
2 انگلیسی کتاب دانشجویی گرامر Jolly (1) Jolly Learning
3 کتاب فرهنگ لغت Jolly Jolly Learning
4 کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (1) Cambridge
5 ریاضیات نامه ها ریاضیات را آسان می کنند سن 5-6 Collins
6 علوم پایه کتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (1) Cambridge
7 ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل اولیه E4 (ویرایش جدید) Cambridge
8 SGAM 14801 Bijak Baca Ria Buku Bacaan 1 Pelangi
9 SGAM 14803 Bijak Baca Ria Buku Bacaan 1 Pelangi
10 مطالعات مالایی SGAM 14805 Bijak Baca Ria Buku Bacaan 1 Pelangi
11 SGAM 14802 Bijak Baca Ria Buku Aktiviti 1 Pelangi
12 SGAM 14804 Bijak Baca Ria Buku Aktiviti 2 Pelangi
13 SGAM 14806 Bijak Baca Ria Buku Aktiviti 3 Pelangi
14 مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی درجه 1 D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال دوم (2019- 2020)

موضوع عنوان انتشار دهنده
1 کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 2 Hodder Edu
2 انگلیسی کتاب دانشجویی گرامر Jolly (2) Jolly Learning
3 کتاب فرهنگ لغت Jolly (تنها برای دانش آموز جدید) Jolly Learning
4 کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (2) Cambridge
5 ریاضیات نامه ها ریاضیات را آسان می کنند سن 6-7 Letts
6 علوم پایه کتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (2) Cambridge
7 ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل اولیه E4 Cambridge
8 SGAM 18701 Siri Beruang: BM Buku Bacaan 1 Pelangi
9 SGAM 18703 Siri Beruang: BM Buku Bacaan 2 Pelangi
10 مطالعات مالایی SGAM 18705 Siri Beruang: BM Buku Bacaan 3 Pelangi
11 SGAM 18702 Siri Beruang: BM Buku Aktiviti 1 Pelangi
12 SGAM 18704 Siri Beruang: BM Buku Aktiviti 2 Pelangi
13 SGAM 18706 Siri Beruang: BM Buku Aktiviti 3 Pelangi
14 مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی درجه 2 D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال سوم (2019- 2020)

موضوع عنوان انتشار دهنده
1 کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 3 Hodder Edu
2 انگلیسی کتاب دانشجویی گرامر Jolly (3) Jolly Learning
3 کتاب فرهنگ لغت Jolly (تنها برای دانش آموز جدید) Jolly Learning
4 کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (3) Cambridge
5 ریاضیات نامه ها ریاضیات را آسان می کنند سن 6-7 Letts
6 علوم پایه کتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (3) Cambridge
7 ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل اولیه E4 (ویرایش جدید) Cambridge
8 Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJK) Pelangi
9 مطالعات مالایی Buku Aktiviti Bahasa Malaysia Tahun 1 Jilid 1 SJK)) Pelangi
10 Kamus Bergambar GB KSSR Edisi Ke-8
(BM-Jawi-Arab-BI)
Pelangi
11 مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی درجه 3 D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال چهارم (2019- 2020)

موضوع عنوان انتشار دهنده
1 کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 4 Hodder Edu
2 انگلیسی کتاب گرامر دانشجویی Jolly (4) Jolly Learning
3 فرهنگ لغت مدرسه آکسفورد Oxford
4 کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (4) Cambridge
5 ریاضیات نامه ها ریاضیات را آسان می کنند سن 7-8 Collins
6 علوم پایه کتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (4) Cambridge
7 ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل بعدی مرحله اول E4 Cambridge
8 Bahasa Malaysia KSSR Tahun 2 (SJK) DBP
9 مطالعات مالایی Buku Aktiviti Bahasa Malaysia KSSR Tahun 2 Jilid 1 (SJK) DBP
10 Kamus Dwibahasa Edisi Ke-6 (BM-BI,BI-BM) Oxford Fajar
11 مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی درجه 4 D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال پنجم (2019- 2020)

موضوع عنوان انتشار دهنده
1 کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 5 Hodder Edu
2 پلی به سوی ترابیتیا Harper Collins
3 انگلیسی شب بخیر مِستر تام (Mr.Tom) Puffin
4  Z برای زکریا Penguin
5 کتاب گرامر دانشجویی Jolly (5) Jolly Learning
6 فرهنگ لغت مدرسه آکسفورد Oxford
7 کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (5) Cambridge
8 ریاضیات چالش ریاضیات ابتدایی کمبریج (5) Cambridge
9 علوم پایه کتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (4) Cambridge
10 ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل بعدی مرحله دو E4
(ویرایش جدید)
Cambridge
11 Bahasa Malaysia KSSR Tahun 3 (SJK) DBP
12 مطالعات مالایی Buku Aktiviti Bahasa Malaysia KSSR Tahun 3 Jilid 1 (SJK) DBP
13 Kamus Dwibahasa Edisi Ke-6 (BM-BI,BI-BM) Oxford Fajar
14 مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی درجه 5 D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال ششم (2019- 2020)

موضوع عنوان انتشار دهنده
1 کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 6 Hodder Edu
2 بازنگری راهنمای مطالعه انگلیسی ابتدایی کمبریج Hodder Edu
3 انگلیسی پرواز 714 به سیدنی Egmont
4 مرد فیل Oxford
5 فرهنگ لغت مدرسه آکسفورد Oxford
7 کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (6) Cambridge
8 ریاضیات بازنگری راهنمای مطالعه ریاضیات ابتدایی کمبریج Hodder Edu
9 علوم پایه کتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (6)          Cambridge
10 بازنگری راهنمای مطالعه علوم ابتدایی کمبریج Hodder Edu
11 ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل بعدی مرحله دو E4
(ویرایش جدید)
Cambridge
12 Bahasa Malaysia KSSR Tahun 4 (SJK) DBP
13 مطالعات مالایی Latihan Topikal Bestari SJK @ Bahasa Malaysia Tahun 4 EPH
14 Kamus Dwibahasa Edisi Ke-6 (BM-BI,BI-BM) Oxford Fajar
15 مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی درجه 6 D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال هفتم (2019- 2020)

موضوع عنوان انتشار دهنده
1 بررسی کتاب درسی انگلیسی کمبریج سال 7 Cambridge
2 پادشاهی کنزوکه Egmont
3 انگلیسی نهنگ ها Egmont
4 فرهنگ لغت انگلیسی کالینز و اصطلاح نامه شومیز Collins
5 کتاب ریاضی STP (7) Oxford
6 ریاضیات مجموعه ابزار آکسفورد BH
7 علوم پایه کتاب دانشجویی علوم متوسطه کمبریج مرحله 7 Collins
8 کتاب کار علوم متوسطه کمبریج مرحله 7 Collins
9 تاریخ کتاب تاریخ کلید کالینز مرحله سوم (1) : 1066-1750 Collins
10 کتاب دانشجویی Geog.1 (ویرایش چهارم) Oxford
11 جغرافیا کتاب کار  Geog.1(اختیاری) Oxford
12 اطلس دانشجویی بین المللی آکسفورد (اختیاری) Oxford
13 ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعاملICT  برای کتاب  KS3 (1) Hodder
14 عربی کتاب درسی عربی G3 قسمت اول Ico Network
14 مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی درجه 7 D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال هشتم (2019- 2020)

موضوع عنوان انتشار دهنده
1 بررسی کتاب درسی انگلیسی کمبریج سال 8 Cambridge
2 سوراخ ها Penguin Classic
3 فرهنگ لغت انگلیسی کالینز و اصطلاح نامه شومیز Collins
4 کتاب ریاضی STP (8) Oxford
5 ریاضیات مجموعه ابزار آکسفورد (برای دانش آموزان جدید) BH
6 علوم پایه کتاب دانشجویی علوم متوسطه کمبریج مرحله 8 Collins
7 کتاب کار علوم متوسطه کمبریج مرحله 8 Collins
8 تاریخ کتاب تاریخ کلید کالینز مرحله سوم (2) : 1750-1918 Collins
9 کتاب دانشجویی Geog.2 (ویرایش چهارم) Oxford
10 جغرافیا کتاب کار  Geog.2(اختیاری) Oxford
11 ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
محاسبات ماتریس برای 11-14: کتاب دانشجویی (2) Oxford
12 عربی کتاب درسی عربی G4 قسمت اول Ico Network
13 مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی درجه 9 D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال نهم (2019- 2020)

سال نهم
موضوع عنوان انتشار دهنده
1 بررسی کتاب درسی انگلیسی کمبریج سال 9 Cambridge
2 مزرعه حیوانات Yearling
3 فرهنگ لغت انگلیسی کالینز و اصطلاح نامه شومیز Collins
4 کتاب ریاضی STP (9) Oxford
5 ریاضیات مجموعه ابزار آکسفورد (برای دانش آموزان جدید) BH
6 علوم پایه کتاب دانشجویی علوم متوسطه کمبریج مرحله 9 Collins
7 کتاب کار علوم متوسطه کمبریج مرحله 9 Collins
8 تاریخ کتاب تاریخ کلید کالینز مرحله سوم (3) : قرن بیستم Collins
9 کتاب دانشجویی Geog.3 (ویرایش چهارم) Oxford
10 جغرافیا کتاب کار  Geog.3(اختیاری) Oxford
11 اطلس دانشجویی بین المللی آکسفورد (اختیاری) Oxford
12 ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعاملICT  برای کتاب  KS3 (2) Hodder
13 عربی کتاب درسی عربی G3 قسمت دوم Ico Network
14 مطالعات اسلامی مطالعات اسلامی درجه 8 D’SALAM

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *