فهرست کتاب های مقطع 1-9 در APS

  • by

فهرست کتاب های سال اول (2019- 2020)

موضوععنوانانتشار دهنده
1کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 1Hodder Edu
2انگلیسیکتاب دانشجویی گرامر Jolly (1)Jolly Learning
3کتاب فرهنگ لغت JollyJolly Learning
4کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (1)Cambridge
5ریاضیاتنامه ها ریاضیات را آسان می کنند سن 5-6Collins
6علوم پایهکتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (1)Cambridge
7ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل اولیه E4 (ویرایش جدید)Cambridge
8SGAM 14801 Bijak Baca Ria Buku Bacaan 1Pelangi
9SGAM 14803 Bijak Baca Ria Buku Bacaan 1Pelangi
10مطالعات مالاییSGAM 14805 Bijak Baca Ria Buku Bacaan 1Pelangi
11SGAM 14802 Bijak Baca Ria Buku Aktiviti 1Pelangi
12SGAM 14804 Bijak Baca Ria Buku Aktiviti 2Pelangi
13SGAM 14806 Bijak Baca Ria Buku Aktiviti 3Pelangi
14مطالعات اسلامیمطالعات اسلامی درجه 1D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال دوم (2019- 2020)

موضوععنوانانتشار دهنده
1کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 2Hodder Edu
2انگلیسیکتاب دانشجویی گرامر Jolly (2)Jolly Learning
3کتاب فرهنگ لغت Jolly (تنها برای دانش آموز جدید)Jolly Learning
4کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (2)Cambridge
5ریاضیاتنامه ها ریاضیات را آسان می کنند سن 6-7Letts
6علوم پایهکتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (2)Cambridge
7ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل اولیه E4 Cambridge
8SGAM 18701 Siri Beruang: BM Buku Bacaan 1Pelangi
9SGAM 18703 Siri Beruang: BM Buku Bacaan 2Pelangi
10مطالعات مالاییSGAM 18705 Siri Beruang: BM Buku Bacaan 3Pelangi
11SGAM 18702 Siri Beruang: BM Buku Aktiviti 1Pelangi
12SGAM 18704 Siri Beruang: BM Buku Aktiviti 2Pelangi
13SGAM 18706 Siri Beruang: BM Buku Aktiviti 3Pelangi
14مطالعات اسلامیمطالعات اسلامی درجه 2D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال سوم (2019- 2020)

موضوععنوانانتشار دهنده
1کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 3Hodder Edu
2انگلیسیکتاب دانشجویی گرامر Jolly (3)Jolly Learning
3کتاب فرهنگ لغت Jolly (تنها برای دانش آموز جدید)Jolly Learning
4کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (3)Cambridge
5ریاضیاتنامه ها ریاضیات را آسان می کنند سن 6-7Letts
6علوم پایهکتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (3)Cambridge
7ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل اولیه E4 (ویرایش جدید) Cambridge
8Bahasa Malaysia Tahun 1 (SJK)Pelangi
9مطالعات مالاییBuku Aktiviti Bahasa Malaysia Tahun 1 Jilid 1 SJK))Pelangi
10Kamus Bergambar GB KSSR Edisi Ke-8
(BM-Jawi-Arab-BI)
Pelangi
11مطالعات اسلامیمطالعات اسلامی درجه 3D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال چهارم (2019- 2020)

موضوععنوانانتشار دهنده
1کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 4Hodder Edu
2انگلیسیکتاب گرامر دانشجویی Jolly (4)Jolly Learning
3فرهنگ لغت مدرسه آکسفوردOxford
4کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (4)Cambridge
5ریاضیاتنامه ها ریاضیات را آسان می کنند سن 7-8Collins
6علوم پایهکتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (4)Cambridge
7ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل بعدی مرحله اول E4 Cambridge
8Bahasa Malaysia KSSR Tahun 2 (SJK)DBP
9مطالعات مالاییBuku Aktiviti Bahasa Malaysia KSSR Tahun 2 Jilid 1 (SJK)DBP
10Kamus Dwibahasa Edisi Ke-6 (BM-BI,BI-BM)Oxford Fajar
11مطالعات اسلامیمطالعات اسلامی درجه 4D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال پنجم (2019- 2020)

موضوععنوانانتشار دهنده
1کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 5Hodder Edu
2پلی به سوی ترابیتیاHarper Collins
3انگلیسیشب بخیر مِستر تام (Mr.Tom)Puffin
4 Z برای زکریاPenguin
5کتاب گرامر دانشجویی Jolly (5)Jolly Learning
6فرهنگ لغت مدرسه آکسفوردOxford
7کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (5)Cambridge
8ریاضیاتچالش ریاضیات ابتدایی کمبریج (5)Cambridge
9علوم پایهکتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (4)Cambridge
10ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل بعدی مرحله دو E4
(ویرایش جدید)
Cambridge
11Bahasa Malaysia KSSR Tahun 3 (SJK)DBP
12مطالعات مالاییBuku Aktiviti Bahasa Malaysia KSSR Tahun 3 Jilid 1 (SJK)DBP
13Kamus Dwibahasa Edisi Ke-6 (BM-BI,BI-BM)Oxford Fajar
14مطالعات اسلامیمطالعات اسلامی درجه 5D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال ششم (2019- 2020)

موضوععنوانانتشار دهنده
1کتاب انگلیسی کمبریج دانش آموز ابتدایی مرحله 6Hodder Edu
2بازنگری راهنمای مطالعه انگلیسی ابتدایی کمبریجHodder Edu
3انگلیسیپرواز 714 به سیدنیEgmont
4مرد فیلOxford
5فرهنگ لغت مدرسه آکسفوردOxford
7کتاب آموزش ریاضیات ابتدایی کمبریج (6)Cambridge
8ریاضیاتبازنگری راهنمای مطالعه ریاضیات ابتدایی کمبریجHodder Edu
9علوم پایهکتاب آموزش علوم ابتدایی کمبریج (6)         Cambridge
10بازنگری راهنمای مطالعه علوم ابتدایی کمبریجHodder Edu
11ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
مبتکران ICT کمبریج- مراحل بعدی مرحله دو E4
(ویرایش جدید)
Cambridge
12Bahasa Malaysia KSSR Tahun 4 (SJK)DBP
13مطالعات مالاییLatihan Topikal Bestari SJK @ Bahasa Malaysia Tahun 4EPH
14Kamus Dwibahasa Edisi Ke-6 (BM-BI,BI-BM)Oxford Fajar
15مطالعات اسلامیمطالعات اسلامی درجه 6D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال هفتم (2019- 2020)

موضوععنوانانتشار دهنده
1بررسی کتاب درسی انگلیسی کمبریج سال 7Cambridge
2پادشاهی کنزوکهEgmont
3انگلیسینهنگ هاEgmont
4فرهنگ لغت انگلیسی کالینز و اصطلاح نامه شومیزCollins
5کتاب ریاضی STP (7)Oxford
6ریاضیاتمجموعه ابزار آکسفوردBH
7علوم پایهکتاب دانشجویی علوم متوسطه کمبریج مرحله 7Collins
8کتاب کار علوم متوسطه کمبریج مرحله 7Collins
9تاریخکتاب تاریخ کلید کالینز مرحله سوم (1) : 1066-1750Collins
10کتاب دانشجویی Geog.1 (ویرایش چهارم)Oxford
11جغرافیاکتاب کار  Geog.1(اختیاری)Oxford
12اطلس دانشجویی بین المللی آکسفورد (اختیاری)Oxford
13ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعاملICT  برای کتاب  KS3 (1) Hodder
14عربیکتاب درسی عربی G3 قسمت اولIco Network
14مطالعات اسلامیمطالعات اسلامی درجه 7D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال هشتم (2019- 2020)

موضوععنوانانتشار دهنده
1بررسی کتاب درسی انگلیسی کمبریج سال 8Cambridge
2سوراخ هاPenguin Classic
3فرهنگ لغت انگلیسی کالینز و اصطلاح نامه شومیزCollins
4کتاب ریاضی STP (8)Oxford
5ریاضیاتمجموعه ابزار آکسفورد (برای دانش آموزان جدید)BH
6علوم پایهکتاب دانشجویی علوم متوسطه کمبریج مرحله 8Collins
7کتاب کار علوم متوسطه کمبریج مرحله 8Collins
8تاریخکتاب تاریخ کلید کالینز مرحله سوم (2) : 1750-1918Collins
9کتاب دانشجویی Geog.2 (ویرایش چهارم)Oxford
10جغرافیاکتاب کار  Geog.2(اختیاری)Oxford
11ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
محاسبات ماتریس برای 11-14: کتاب دانشجویی (2)Oxford
12عربیکتاب درسی عربی G4 قسمت اولIco Network
13مطالعات اسلامیمطالعات اسلامی درجه 9D’SALAM

 

فهرست کتاب های سال نهم (2019- 2020)

سال نهم
موضوععنوانانتشار دهنده
1بررسی کتاب درسی انگلیسی کمبریج سال 9Cambridge
2مزرعه حیواناتYearling
3فرهنگ لغت انگلیسی کالینز و اصطلاح نامه شومیزCollins
4کتاب ریاضی STP (9)Oxford
5ریاضیاتمجموعه ابزار آکسفورد (برای دانش آموزان جدید)BH
6علوم پایهکتاب دانشجویی علوم متوسطه کمبریج مرحله 9Collins
7کتاب کار علوم متوسطه کمبریج مرحله 9Collins
8تاریخکتاب تاریخ کلید کالینز مرحله سوم (3) : قرن بیستمCollins
9کتاب دانشجویی Geog.3 (ویرایش چهارم)Oxford
10جغرافیاکتاب کار  Geog.3(اختیاری)Oxford
11اطلس دانشجویی بین المللی آکسفورد (اختیاری)Oxford
12ICT
فناوری اطلاعات و ارتباطات
تعاملICT  برای کتاب  KS3 (2) Hodder
13عربیکتاب درسی عربی G3 قسمت دومIco Network
14مطالعات اسلامیمطالعات اسلامی درجه 8D’SALAM

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *