تقویم تحصیلی و شهریه
تقویم تحصیلی و شهریه مدارس
مدرسه FAIRVIEW

2 ترم تحصیلی در سال

ترم اول: مرداد 1402
ترم دوم: دی 1402

میانگین شهریه سالیانه 70 هزار رینگت

تقویم تحصیلی و شهریه مدارس
مدرسه ماهسا

3 ترم تحصیلی در سال

ترم اول: 13 شهریور 1402
ترم دوم: 12 دی 1402
ترم سوم: 3 اردیبهشت 1403

میانگین شهریه سالیانه 40 هزار رینگت

تقویم تحصیلی و شهریه مدارس
مدرسه TAYLORS

3 ترم تحصیلی در سال

ترم اول: 11 شهریور 1402
ترم دوم: 15 دی 1402
ترم سوم: 23 فروردین 1403

میانگین شهریه سالیانه 45 هزار رینگت

تقویم تحصیلی و شهریه مدارس
مدرسه UCSI

شروع ترم بعدی

۲۰
دی
1402

میانگین شهریه سالیانه 40 هزار رینگت

تقویم تحصیلی و شهریه مدارس
مدرسه سان‌وی

2 ترم تحصیل در سال

ترم اول: 22 دی 1402
ترم دوم: 4 مرداد 1403

میانگین شهریه سالیانه 70 هزار رینگت