تقویم تحصیلی و شهریه
مدارس بین‌المللی مالزی
مدرسه FAIRVIEW

شروع ترم بعدی

۱۱
دی
۱۳۹۹

میانگین شهریه سالیانه ۵۰ هزار رینگت

مدرسه ماهسا

شروع ترم بعدی

۱۴
دی
۱۳۹۹

میانگین شهریه سالیانه ۵۵ هزار رینگت

مدرسه TAYLORS

شروع ترم بعدی

۱۵
دی
۱۳۹۹

میانگین شهریه سالیانه ۵۵ هزار رینگت

مدرسه UCSI

شروع ترم بعدی

۲۰
دی
۱۳۹۹

میانگین شهریه سالیانه ۶۰ هزار رینگت

مدرسه سان‌وی

شروع ترم بعدی

۲۶
دی
۱۳۹۹

میانگین شهریه سالیانه ۵۹ هزار رینگت